Şirket Ana Sözleşmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.11.2020 tarih 10195 sayılı 722 ile 723 sayfalarında 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Reklamcılık Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (4B) firmamıza ait şirket ana sözleşmesinde geçen amaç ve konularımız:

3. AMAÇ VE KONU

3.1 Şirket başta yazılım olmak üzere bilgi teknolojileri, siber güvenlik, adli bilişim, akıllı kart uygulamaları, reklamcılık ve danışmanlık v.s. alanlarında hizmet vermektedir.

3.2 Bilgi teknolojilerine yönelik her türlü yazılım ya da donanım üretimi, tasarımı, danışmanlık veya hizmetinin alımı, satımı, kiralama, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak.

3.3 İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek; internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı ile internet yer sağlayıcılığı yapmak.

3.4 Her türlü internet alan adı hizmeti ile .tr uzantı internet alan adı tahsisine ilişkin başvuru, yenileme, iptal vb. işlemlerin yapılmasına aracılık etmek.

3.5 Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojileriyle anten, etiket, yazıcı, el terminalleri, çip, barkod hizmeti vermek ve bu sistemlerle otomatik tanıma, veri toplayıcı, kontrol sistemleri yazılımları ve kontrol sistemleri donanımları hizmetini vermek.

3.6 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında türlü danışmanlık ve teknik alt yapı hizmetini vermek.

3.7 Her türlü adli bilişim hizmetlerini vermek; adli ses ve konuşma incelemeleri, bilişim güvenliği, görüntü inceleme ve analiz, internette itibar koruma, güvenli veri silme, suistimal incelemesi. Bilişim suçları, adli bilişim, bilişim sistemleri güvenliği konularında bilirkişilik yapmak, uzman mütalaası hizmeti vermek ve bu alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki talep eden kamu kurum, kuruluş özel ve tüzel kişilere, eğitim, danışmanlık, destek, servis hizmeti sağlamak ve almak.

3.8 Her türlü siber güvenlik hizmetlerini (siber güvenlik araştırmaları, ağ sızma testleri, web uygulamaları sızma testleri, mobil uygulamaları sızma testleri, sosyal mühendislik testleri, siber olaylara müdahale hizmetleri, güvenli veri silme, yedekleme hizmetleri, veri kurtarma hizmetleri) vermek.

3.9 Her türlü pos cihazları ile yazarkasa (ÖKC) alt yapı hizmetleri alımı, satımı, yazılım ve donanım geliştirme hizmetini sağlamak.

3.10 Her türlü kartlı, kuponlu, çek ya da elektronik sistemler ile yiyecek, hediye, konaklama, ulaşım ve benzeri diğer hizmetleri sunmak.

3.11 Her türlü çağrı merkezi hizmeti vermek, altyapısını kiraya vermek.

3.12 Her türlü danışmanlık hizmetini vermek; marka-patent danışmanlığı, teknoloji danışmanlığı, .tr alan adı uzantısı danışmanlığı, bilişim danışmanlığı, kişisel mentörlük danışmanlığı, kurumsal mağaza danışmanlığı, yatırımcı danışmanlığı.

3.13 Her türlü eğitim hizmetini vermek. Uzaktan eğitim hizmetleri vermek. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açıp, işletmek. Yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açıp, işletmek. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla ve mesleğe yönelik (bilgisayar, yazılım, yapay zeka, arduino, robotik kodlama, satranç) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek.

3.14 Her türlü reklam hizmetini vermek. Dijital ve sosyal medya reklam hizmetlerini vermek. Yürüyen-gezici reklam hizmetlerini vermek ve organize etmek. Reklam ajansı kurmak. Açıkhava reklamcılık hizmetlerini vermek. Reklamcılıkla ilgili olarak matbaa, hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.

3.15 Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.

3.16 Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak.

3.17 Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak.

3.18 Uçak, otobüs, tren, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını, spor ve eğlence araçlarını, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, tır, minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alımı ve satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatını, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak.

3.19 Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.

3.20 Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

3.21 Konusu ile ilgili gerekli depolama, tasnif, ambalajlama, büro satış ve teşhir mahalli, sair bina ve tesisleri kurabilir, inşa ettirebilir, satın alır, kiralar, kiraya verir, mevcut tesislere iştirak edebilir veya yeni şirket kurabilir.

3.22 Konusu ile ilgili kara, deniz ve hava nakil araçları, sair menkul mal ve gayrimenkulleri satın almak, üzerinde her türlü inşaat ve düzenleme yapmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, ipotek etmek, ipoteği fek etmek, kat irtifakı, cins tashihi, parselasyon yapmak, ipotek vermek de dahil olmak üzere menkul mal ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir veya verebilir.

3.23 Konusunu gerçekleştirmek ve amacına ulaşmak için lüzumlu bütün alacak ve borçları iltizam edebilir. Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde her kademede taahhütlerde bulunabilir.

3.24 Konusu ile ilgili lisans, patent, ihtira beratı, alameti farika, marka, isim, ruhsatname, maddi ve fikri haklar, mümessillik, distribütörlük, komisyonculuk, acentelik, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık hususlarında bilcümle akit ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili her türlü şirkete ortak olabilir, kendine yerli ve yabancı ortak alabilir, şirket ve konsorsiyum kurabilir. Yabancı hakiki veya hükmi şahıslarla ortaklık kurulduğu takdirde Yetkili mercilerden izin alabilir.

3.25 Konusu ile ilgili planlama, programlama, teknik müşavirlik, koordinatörlük, eğitim hizmetleri ile ilgili konularda faaliyette bulunabilir ve piyasa araştırmaları yapabilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki her türlü fuarlara katılabilir, fuar düzenleyebilir ve fuar organizasyonu yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenleyebilir. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde veya yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütebilir. Kongre, forum, seminer, panel, çalıştay, zirve, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunabilir.

3.26 Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü iç ve dış finansman kaynaklarından uzun, orta ve kısa vadeli borçlar alabilir, her nevi ticari senetler ihdas, kabul ve ciro edebilir, bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarım rehin ve ipotek edebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkullere ipotek verebilir, bir diğer hakiki veya hükmi sahsa kefalet verebilir, kefalet alabilir. Şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarım temin için ipotek, rehin ve diğer teminatlar alabilir.

3.27 Konusu ile ilgili her türlü mühendislik, proje ve taahhüt islerine girebilir, fabrika, depo ve tesisleri satın alabilir, inşa edebilir, kiralar, leasing veya başka suretle temin eder, işletir, idame ettirebilir ve bunları satabilir, kiraya verebilir veya başka suretle elden çıkartabilir, ihalelere katılma işlemlerine girebilir, bunları yürütebilir ve yukarıda sayılan hususlarda danışmanlık yapabilir.

3.28 Konusu ile ilgili mal ve teçhizatların, makinelerin iç ticaret, ihracat, ithalat, transit ticaret ve distribütörlüğünü, komisyonculuğunu, iç ve dış mümessilliğini, acenteliğini, pazarlamasını, bayiliğini yapabilir, yasaların öngördüğü şekliyle konusuyla ilgili olarak kamu, özel, tüzel kişi ve kuruluşların açacağı ihalelere katılabilir.

3.29 Faaliyeti için gerekli olabilecek yerli ve yabancı bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, adi müteselsil kefalet ipotek ve her türlü teminat alabilir, verebilir, her nevi sözleşme akdedebilir.

3.30 Şirket, yetkilisine ait vankart, berge, bilgin, van bilişim, satranç, siber istasyon markaları ve daha sonra başvurulacak markalar ile hizmet vermek.